ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041  26  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-KE-OSZP1-2023/002309-232
Vybavuje/linka
Ing. Petronela Sedláková/

055/6001225
K​o​š​i​c​e​
20. 04. 2023
Vec
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 14.04.2023 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu, spolu s návrhom strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“. Správu o hodnotení Vám, podľa § 10 ods. 3 zákona, ako dotknutej obci, zasielame (formou zverejnenia). Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025 Žiadame Vás, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a informácii o zverejnení návrhu strategického dokumentu informovali o nich verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní. Vaše písomné stanovisko k správe a k návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods.1 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o zmene strategického dokumentu (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskôr do 21 dní od doručenia tohto listu na adresu: Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 040 01 Košice Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 10.05.2023 o 10.00 hod. v budove Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice, v zasadačke č. 101 na 1. poschodí v budove A verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“. Rozdeľovník Obce a mestá Košického kraja
RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2023/002309-232
Obec Klin nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom 34, 076 31 Klin nad Bodrogom Obec Kožuchov, Hlavná 62/35, 076 01 Kožuchov Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec 1 Obec Kravany, Potočná 1/6, 076 61 Kravany Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice Obec Kysta, Kvetná 73/2, 076 02 Kysta Obec Ladmovce, Hlavná 46/59, 076 34 Ladmovce Obec Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Lastovce Obec Leles, Hlavná 62, 076 84 Leles Obec Luhyňa, Hlavná 40, 076 14 Luhyňa Obec Malá Tŕňa, Tokajská 25/2, 076 82 Malá Tŕňa Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108, 078 01 Malé Ozorovce Obec Malé Trakany, Andora Petrika 208, 076 42 Malé Trakany Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš Obec Malý Kamenec, Malý Kamenec 147, 076 36 Malý Kamenec Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice Obec Poľany, Poľany, 076 84 Poľany Obec Pribeník, S. Petöfiho 276, 076 51 Pribeník Obec Rad, Hlavná 95/10, 076 37 Rad Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník Obec Slivník, Hlavná 9/29, 076 12 Slivník Obec Slovenské Nové Mesto, Hlavná 79/128, 076 33 Slovenské Nové Mesto Obec Soľnička, 68 68, 076 53 Soľnička Obec Somotor, Obchodná 39/7, 076 35 Somotor Obec Stanča, Hlavná 139, 076 16 Stanča Obec Stankovce, Hlavná 1, 076 61 Stankovce Obec Strážne, Ružová 157/21, 076 52 Strážne Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom Obec Svätá Mária, Svätá Mária 29, 076 35 Somotor Obec Svätuše, Svätuše, 076 83 Svätuše Obec Svinice, Hlavná 75, 076 37 Svinice Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 1 Obec Trnávka, Trnávka, 078 01 Trnávka Obec Veľaty, Staničná 8/12, 076 15 Veľaty Obec Veľká Tŕňa, Hlavná 122/3, 076 82 Veľká Tŕňa Obec Veľké Ozorovce, Hlavná 126, 7801 Veľké Ozorovce Obec Veľké Trakany, Rákocziho 419, 076 42 Veľké Trakany Obec Veľký Horeš, Družstevná 333/2, 076 52 Veľký Horeš Obec Veľký Kamenec, Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec Obec Viničky, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky Obec Višňov, Hlavná 71/22, 076 61 Višňov Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Vojka Obec Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Zatín Obec Zbehňov, Hlavná 68/30, 078 01 Zbehňov Obec Zemplín, Zemplín, 076 34 Zemplín Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie Obec Zemplínsky Branč, Zemplínsky Branč, 076 02 Zemplínsky Branč