SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY MV SR
ODBOR SPRÁVY ŠTÁTNYCH HRANÍC
Drieňová 22, 826  86  Bratislava 29

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
SVS-OSSH-2023/031061-003
Vybavuje/linka
Mgr. Mário Kaliak/2802
B​r​a​t​i​s​l​a​v​a​ 2​9​
25. 04. 2023
Vec
Čistenie slovensko-maďarskej štátnej hranice - oznámenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach (§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc). V rámci týchto činností je potrebné v zmysle § 5 ods. 2 uvedeného zákona informovať vlastníkov prihraničných pozemkov o vykonávaní prác. Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o zverejnenie nasledovného oznamu na informačnej tabuli (internetovej stránke) obce/mesta, podľa rozdeľovníka: „OZNAM“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach (§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc). Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa Davies s.r.o. predbežne od 1.5.2023 do 31.10.2023 v prihraničných obciach podľa rozdeľovníka. Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona povinný strpieť vstup, vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameriavaním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.
Ing. Peter Šlahor
riaditeľ
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​2​4​8​5​9​2​8​0​0​
E-mail
o​s​s​h​.​s​v​s​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu SVS-OSSH-2023/031061-003
Obec Janík, Janík 135, 044 05 Janík Obec Rešica, Rešica 112, 044 73 Rešica Obec Buzica, Buzica 130, 044 73 Buzica Obec Perín - Chym, Perín-Chym, 044 74 Perín-Chym Obec Milhosť, Milhosť 6, 044 58 Milhosť Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Ždaňa Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta Obec Byšta, Okružná ulica 9, 076 13 Byšta Obec Kazimír, Hlavná 93, 076 13 Kazimír Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany Obec Luhyňa, Hlavná 40, 076 14 Luhyňa Obec Čerhov, Dlhá 100, 076 81 Čerhov Obec Malá Tŕňa, Tokajská 25, 076 82 Malá Tŕňa Obec Slovenské Nové Mesto, Hlavná ulica 79/128, 076 33 Slovenské Nové Mesto Obec Borša, Ružová 2, 076 32 Borša Obec Klin nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom 34, 076 31 Klin nad Bodrogom Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 391/174, 076 31 Streda nad Bodrogom Obec Malý Kamenec, Malý Kamenec 147, 076 36 Malý Kamenec Obec Veľký Kamenec, Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec Obec Strážne, Ružová 157/21, 076 52 Strážne OBEC Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Veľký Horeš Obec Veľký Horeš, Družstevná 333/2, 076 52 Veľký Horeš Obec Pribeník, S. Petöfiho 276, 076 51 Pribeník Obec Dobrá, Hlavná 9/151, 076 41 Dobrá Obec Biel, Hlavná 48/98, 076 41 Biel Obec Malé Trakany, Andora Petrika 208, 076 42 Malé Trakany Obec Veľké Trakany, Rákocziho 419, 076 42 Veľké Trakany