• AKTUALITY
  • HISTÓRIA
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2020.09.24-én
18:30 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal tanácstermèben.
Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.
POZVÁNKA
na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 24.09.2020 o 18:30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2020.09.07-én
18:30 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal tanácstermèben.
Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.
POZVÁNKA
na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 07.09.2020 o 18:30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

POZVÁNKA
na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 01.07.2020 o 18:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2020.07.01.-én

18.00 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal üléstermében.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

POZVÁNKA
na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 03.06.2020 o 18:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2020.06.03.-án

18.00 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal üléstermében.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

Infolinky týkajúce sa ochorenia COVID-19 pre Košický Samosprávny Kraj

 A Kassa megye által kiadott telefonszámok a  lakosság tájékoztatására a COVID-19- es vírussal kapcsolatban

Na základe množiacich sa otázok súvisiacich s organizovaním pohrebných/spoločenských obradov Vám dávam do pozornosti nasledovné:
- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch;
- obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb, t.j. obmedziť rozsah účastníkov výlučne na blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb);
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
- zároveň je potrebné utvárať podmienky a vhodnou formou (napr. prostredníctvom oznamu umiestneného pri vstupe do priestorov obradu) verejnosť informovať o potrebe dodržiavať vzájomné odstupy medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, na vzdialenosť aspoň 1,5 m, dodržiavať respiračnú etiku (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a pod.;
- ďalej je potrebné vnútorné priestory, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu účastníkov obradu (vstupné haly, obradné siene a pod.) pravidelne vetrať a ich povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s účastníkmi pohrebných obradov, pravidelne dezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami (podľa potreby, resp. aspoň 1x denne).
S pozdravom
PhDr. Ivan Petrovič
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov
www.ruvztv.sk

Voľby do NR SR 29.02.2020

POZVÁNKA

na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 13.02.2020 o 17:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2020.02.13.-án

17.00 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal üléstermében.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

A FURA s.r.o. értesíti községünk lakosait, hogy a háztartási hulladék elszállítására 2020 január 3.-án kerül sor.

POZVÁNKA

na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 20.12.2019 o 17:30 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2019.12.20.-án

17.30 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal üléstermében.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady
            Slovenskej republiky v roku 2020 ,
            konané dňa 29. februára 2020, bola vymenovaná
                            Bc. Gabriela Karásová.
Kontakt:
tel. 056/6355408, 0915/495603
e-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do MVK pre voľby do Národnej rady SR:  gabriela.karasova82@gmail.com
                                                    petrika62@gmail.com
Adresa:
Obec Malé Trakany
Andora Petrika 208
076 42 Malé Trakany

POZVÁNKA

na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 04.12.2019 o 18:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2019.12.04.-én

18 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal üléstermében.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

POZVÁNKA

na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 14.10.2019 o 18:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2019.10.14.-én

18 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal üléstermében.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

Odstávka elektrickej energie - Villanyáram kimaradás

POZVÁNKA

na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 09.09.2019 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.
MEGHÍVÓ

A kistárkányi  Önkormányzat ülésére, amely 2019.09.09.-én

18.00 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal üléstermében.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

Oznámenie


Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trebišove od 13. augusta 2019 nariaďuje z dôvodu potvrdenia výskytu afrického moru ošípaných nasledujúce opatrenia:


- Zakazuje premiestňovanie (predaj) ošípaných z chovu do iného chovu.
- Ďalej premiestňovanie (predaj) ostatných domácich zvierat z chovu do iného chovu.
- Nariaďuje vykonať súpis chovov ošípaných v obcí, t.j. chovateľ je povinný nahlásiť počet chovaných ošípaných do 15-tého augusta 2019 na miestny obecný úrad.
- Ďalej nariaďuje používanie dezinfekčných prostriedkov pri vstupe do budov určených na ustajnenie ošípaných a dodržiavanie potrebných hygienických opatrení.

Všetky nariadenia a opatrenia sú platné do odvolania.


Értesítés


A járási Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hatóság 2019 augusztus 13-tól elrendelte az alábbi szükséges intézkedéseket az afrikai sertéspestis elterjedése következtében:


- Tilos a sertésállomány eladása illetve áthelyezése más tenyészetbe.
-Tilos a többi háziálat eladása illetve áthelyezése más tenyészetbe.
- Továbbá elrendeli a községben való sertések összeírását. A tenyésztő 2019. augusztus 15.-ig köteles bejelenteni a sertések számát a helyi községi hivatalba.
- Elrendeli a fertőtlenítő szerek használatát az ólak fertőtlenítésére és a szükséges higéniai előírások betartását.

Minden rendelet és intézkezés visszavonásig érvényes.

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 17.07.2019
o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.
MEGHÍVÓ

A kistárkányi rendkívüli  Önkormányzat ülésére, amely 2019.07.17.-én

18.00 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal tanácstermèben.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 13.06.2019 o 16:30 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi rendkívüli  Önkormányzat ülésére, amely 2019.06.13.-án

16.30 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal tanácstermèben.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

Oznámenie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove informuje občanov, že dňa 14.06.2019 bude z dôvodu odstávky elektrickej energie a technickej opravy pracovisko oddelenia dokladov a dopravných evidencií zatvorené. Iba doklady vyhotovené do dvoch dní bude možné prevziať a to v čase medzi 08:00 hod. a 08:30 hod.

Za pochopenie ďakujú.

POZVÁNKA

na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 25.04.2019 o 18:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2019.04.25.-én

18 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal tanácstermèben.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby prezidenta
            Slovenskej republiky v roku 2019 Malé Trakany, II. kolo
            konané dňa 30. marca 2019, bola vymenovaná
                            Bc. Gabriela Karásová.
Kontakt:
tel. 056/6355408, 0915/495603
e-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do MVK pre voľby prezidenta SR: gabriela.karasova82@gmail.com
                                                    petrika62@gmail.com
Adresa:
Obec Malé Trakany
Andora Petrika 208
076 42 Malé Trakany

POZVÁNKA

na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 21.03.2019 o 17:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2019.03.21.-én

17 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal üléstermében.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

POZVÁNKA

na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 05.02.2019 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2019.02.05-én

16 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal tanácstermèben.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby prezidenta
            Slovenskej republiky v roku 2019 Malé Trakany,
            konané dňa 16. marca 2019, bola vymenovaná
                            Bc. Gabriela Karásová.
Kontakt:
tel. 056/6355408, 0915/495603
e-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do MVK pre voľby prezidenta SR: gabriela.karasova82@gmail.com
                                                    petrika62@gmail.com
Adresa:
Obec Malé Trakany
Andora Petrika 208
076 42 Malé Trakany

Vážení občania!


Dňa 10.11.2018 sa uskutočnili komunálne voľby. Celý deň prešiel bez komplikácií či problémov, za čo patrí všetkým veľká vďaka!
Občania si do nového zastupiteľstva zvolili starostu a poslancov v nasledujúcom poradí:

Starostka: Csilla Bálintová 334 hlasov

Poslanci: 


1.Tibor Sáradi 235hl.
2.Štefan Balogh 227hl.
3.Bartolomej Dobos 191hl.
4.Tibor Czető 182hl.
5.Csaba Proscsák 159hl.
6.Ladislav Rebres 158hl.
7.István Hajdók 156hl.
8.Erik Téglás 154hl.
9.Monika Fazekašová 152hl.

—————————————-
Melinda Csonkaová 130hl.
Vojtech Fazekas 125hl.
Július Pitóczky 116hl.
Štefan Bodnár 97hl.
Jozef Ternyila 70hl.

Na hlasovaní sa zúčastnilo 380 obyvateľov obce, čo je 39,5% oprávnených voličov z celkového počtu.

Prajeme novozvolenému zastupiteľstvu úspešné 4-ročné volebné obdobie!

Tisztelt Kistárkányiak!


2018 november 10-én önkormányzati választásokra került sor. A szavazás eredményesen és probléma mentesen lezajlott, amiért nagy köszönet jár mindannyiuknak!

A választások eredményei:

Polgármester: Bálint Csilla 334 sz.

Képviselők:


1.Sáradi Tibor 235 sz.
2.Balogh István 227sz.
3.Dobos Bertalan 191sz.
4.Czető Tibor 182 sz.
5.Proscsák Csaba 159 sz.
6.Rebres László 158 sz.
7.Hajdók István 156 sz.
8.Téglás Erik 154 sz.
9.Fazekas Mónika 152 sz.

————————————
Csonka Melinda 130 sz.
Fazekas Béla 125 sz.
Pitóczky Gyula 116 sz.
Bodnár István 97sz.
Ternyila József 70 sz.

A szavazók teljes száma 380, ami a választásra jogosult polgárok 39,5%-a.

Eredményes 4 évet kívánunk a képviselő-testületnek!

POZVÁNKA

na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malých Trakanoch dňa 24.10.2018 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného Úradu.
Zasadnutie je verejne prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

MEGHÍVÓ

A kistárkányi Önkormányzat ülésére, amely 2018.10.24-én

18 órai kezdettel lesz megtartva a Közsègi Hivatal tanácstermèben.

Az önkormányzati ülés nyilvános minden lakos számára.

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie


Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí
             Malé Trakany,konané dňa 10. novembra 2018, bola vymenovaná
                                        Bc. Gabriela Karásová.
Kontakt:
tel. 056/6355408, 0915/495603
e-mail: gabriela.karasova82@gmail.com
           petrika62@gmail.com
Adresa:
Obec Malé Trakany
Andora Petrika 208
076 42 Malé Trakany
 
  

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 3-ého apríla  sa začnú výkopové práce pre odkanalizovanie obce na celej ulici Maráska, Gorondská a na  časti ulice Kostolnej. Preto dôsledne upozorňujeme občanov bývajúcich v týchto uliciach, aby nemali v uvedených dňoch odparkované motorové vozidlá na uvedených miestnych komunikáciách. Žiadame obyvateľov obce o opatrnosť a trpezlivosť. Tieto práce bude  stavebná spoločnosť vykonávať v priebehu celého týždňa. Za pochopenie ďakujeme.

Értesítés

Értesítjük községünk lakosait, hogy  április 3.-tól megkezdik a szenyvíz csatorna rendszer kíépítésével kapcsolatos munkálatokat az egész Marásza, Gorondi  utácán valamint a Templom  utca egy részén. Megkérjük lakosainkat a saját testi épségük megőrzése érdekében legyenek óvatosak és türelmesek. Továbbá kérjük Önöket, hogy járműveiket ne hagyják /vagy csak saját felelősségre hagyják/ az út mentén. A&n

Odvoz záhradného odpadu
Pozvánka na prerokovanie zaradenie lakality SKUEV0846 Tisa do národného zoznamu území europského významu
Májusfa állítás 2017.04.30
Beiratkozás a Kistárkányi Aranyág óvodába
OZNAM
Anyák napja 2017.05.14
Ingyenes, egésznapos filmvetítés Kistárkányban
DIPLOM - Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2016
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malých Trakanoch
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do orgánov samosprávnch krajov 2017
Informácie pre voliča
Tájékoztatás a választók számára
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
Meghívó Idősek napjára
OZNAM
OZNAM - ÉRTESÍTÉS
Adventi játszóház 2017
A tékozló fiú - táncszínházi előadás

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Počasie:

Správy SME: