Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Materská škola

Materská škola s vyučovacím jazykom Maďarským Malé Trakany

Materská škola leží v srdci Malých Trakan, ktorá má otvorené brány od 1. Októbra 1978.Materská škola poskytuje deťom celodennú výchovnú starostlivosť v dvoch triedach deťom od troch  do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou s poskytovaním výchovno-vzdelávacej činnosti s vyučovacím jazykom  maďarským. MŠ poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Stravovanie detí je zabezpečené školskou jedálňou priamo v budove MŠ. Triedy v materskej škole sú zariadené  moderne podľa predpisov a potrieb výchovného vzdelávania detí. Súčasťou materskej školy je aj ohradený dvor , kde sa nachádzajú detské preliezky, šmýkačky, pieskovisko, ktoré vyhovujú predpisom EU  a pre zdravý  telesný vývoj detí.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie podľa § 16 ods. 2. zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov.

Zoznam učiteľov

  1. Czetőová Viktória: Riaditeľka MŠ
  2. Viola Csomová: Triedna učiteľka - trieda-lienky /5-6 ročné detičky/
  3. Zuzana Pappová: Triedna učiteľka -trieda-slimáčiky /3-4 ročné detičky/