Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe

 10.07.2023

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe

Volič môže požiadať o voľbu poštou v listinnej podobe tak, aby bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

odbor volieb, referenda a politických strán

Drieňová 22

826 86   Bratislava 29

SLOVAK REPUBLIC

najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9.8.2023). Na žiadosť, ktorá neobsahuje zákonom ustanovené údaje s prílohou a na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou https://www.minv.sk/?nr23-posta2  musí obsahovať údaje o voličovi

-    meno a priezvisko,

-    rodné číslo,

-    adresu miesta pobytu v cudzine.

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája

-    fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje volič anonymizuje začiernením.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 21. 8. 2023 voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

-    obálku na hlasovanie,

-    hlasovacie lístky pre voľbu poštou,

-    návratnú obálku,

-    poučenie o spôsobe hlasovania


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >